*sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bismo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavan rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja. U svrhu stjecanja uvida i bolje informiranosti kreirana je i jednostavna infografika.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22) regulirano je zakonskim odredbama pravo na stjecanje statusa njegovatelja u člancima 61. do 69. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:

1. potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen

2. u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala ili

3. koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Kako ostvariti navedeno pravo?

U pravilu mjesno nadležni Centri za socijalnu skrb (Centri prema mjestu Vašeg prebivališta) imaju uređene obrasce na kojima možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje navedenog prava. Uz zahtjev svakako trebate priložiti preslik važeće osobne iskaznice, kao i preslik kartice tekućeg računa, preslik medicinske dokumentacije, te dokaz o vlasništvu, vlasnički list, jer isti dokazuje činjenicu da li je sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Temeljem tako predane dokumentacije Centar za socijalnu skrb pokrenut će postupak vještačenja, koji provodi tijelo koje se zove Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ovisno o nalazu tog tijela ovisi i daljnji tijek postupka. Ukoliko nalaz bude takav da Vam se prizna navedeno pravo, u pravilu će biti i osnova za priznavanje osobne invalidnine osobi kojoj će se pružati njega, kao i druga prava koja onda proizlaze iz prava na osobnu invalidninu, poput recimo prava na ugroženog kupca energenta.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Ukoliko nalaz i mišljenje mjesno nadležnog Zavoda za vještačenje bude takav da upućuje na potrebu u punom opsegu, te postojanje teškog invaliditeta onda će Centar za socijalnu skrb rješenjem priznati pravo. Pri tome će se zatražiti i liječničku dokumentaciju iz koje proizlazi da je osoba sposobna biti njegovatelj. Treba napomenuti da je ovdje riječ o radnom odnosu, tako da osoba koja će biti njegovatelj ostvaruje prava iz radnog odnos i za svoj rad dobija plaću. Ona u najnižoj verziji iznosi 800% osnovice, regulirane ODLUKOM O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA DRUGIH NAKNADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI (NN 23/22), te konkretno ona sad iznosi 4.000,00kn mjesečno. Ono što prije nije bio slučaj u novom Zakonu je napravljen značajan kvalitativan iskorak, tako da sada njegovatelj može biti osoba član kućanstva po izboru osobe kojoj će se pružati njega, uz pristanak navedene osobe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *