Osobna invalidnina

*sve navedeno u ovom članku vezano uz navedno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na osobnu invalidninu i to u člancima 50. do 54. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Navedeno pravo priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Kako ostvariti navedeno pravo?

U pravilu mjesno nadležni PU HZSR-a imaju uređene obrasce na kojima možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje navedenog prava ili iste možete preuzeti na stranicama Zavoda. Uz zahtjev svakako trebate priložiti preslik važeće osobne iskaznice, kao i preslik kartice tekućeg računa, preslik medicinske dokumentacije, te dokaz o vlasništvu, vlasnički list, jer isti dokazuje činjenicu da li je sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Ostvarenje navedenog prava ovisi i koliko ste kvalitetno pripremili svoj zahtjev, pogotovo potkrijepili ga činjeničnim dokazima. Nakon kompletiranja zahtjeva, isti će sa pratećom dokumentacijom, gdje je najvažnija Vaša medicinska dokumentacija biti poslana mjesno nadležnom Zavodu za vještačenje. Ukoliko nalaz bude pozitivan područni ured će, ukoliko ne bude zapreka za ostvarivanje prava, isto priznati rješenjem i to danom slanja zahtjeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *