Naknada za troškove stanovanja

*sve navedeno u ovom članku vezano uz navedeno pravo/uslugu je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljivanja.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22, 46/22, 119/22, 71/23) regulirano je zakonskim odredbama pravo na naknadu za troškove stanovanja i to u člancima od članka 41. do 42. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Kako ostvariti navedeno pravo?

Ako Vam mjesno nadležni PU HZSR prizna pravo na zajamčenu minimalnu naknadu onda ćete automatizmom ostvariti i još neka prava, pa i pravo na naknadu za troškove stanovanja (kao i naknadu za ugroženog kupca energenta). Naime PU HZSR, su dužni po Zakonu razmijenjivati informacije o korisnicima koji su ostvarili pravo na zajamčenu minimalnu naknadu za jedinicama lokalne samouprave (gradovi, općine), a tiču se njihovog područja. Na temelju takvog saznanja jedinice lokalne samouprave će Vam priznati navedeno pravo i u praksi, najčešće umanjivati račune za komunalne i vodne usluge.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Ukoliko ste ostvarili pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ostvariti ćete i ovo pravo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *