*sve navedeno u ovom članku vezano uz pravo jednokratne naknade je informativne prirode. U stjecanju konkretnog prava uputno je slušati upute i informacije Vama dodijeljenog socijalnog radnika. Kako bi smo približili svako pravo korisniku, koristi se jednostavni rječnik, sažet, jasan i koncizan, usmjeren na davanje konkretne informacije, bez nepotrebnog pojednostavljenja. U svrhu stjecanja uvida i bolje informiranosti kreirana je i jednostavna infografika.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:18/22) regulirano je zakonskim odredbama pravo na jednokratnu naknadu i to u člancima 45. i 46. navedenog Zakona.

Tko može ostvariti navedeno pravo?

Navedeno pravo može ostvariti samac ili kućanstvo. Kako se navodi u Zakonu, to pravo se može ostvariti u slučaju kada samac ili kućanstvo zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe

Kako ostvariti navedeno pravo?

U pravilu mjesno nadležni Centri za socijalnu skrb (Centri prema mjestu Vašeg prebivališta) imaju uređene obrasce na kojima možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje navedenog prava. Uz zahtjev svakako trebate priložiti preslik važeće osobne iskaznice, kao i preslik kartice tekućeg računa, ako će isplata ići putem bankovne transakcije. Socijalni radnik će Vas svakako tražiti i prateću dokumentaciju kojom dokazujete svoju potrebu, npr. ukoliko je razlog Vaš zahtjeva bolest, onda to morate potkrijepiti i pratećim nalazima kojima dokazujete svoje stanje, ali i potrebu, jer sama činjenica bolesti ne znači da će traženo pravo biti i priznato.

Da li ću ostvariti navedeno pravo i u kojem iznosu?

Ostvarenje navedenog prava ovisi i koliko ste kvalitetno pripremili svoj zahtjev, pogotovo potkrijepili ga činjeničnim dokazima. Socijalni radnik ima pravo procijeniti kroz stručno mišljenje da li Vaš zahtjev smatra opravdanim, te u kojem iznosu. Znači to nije pravo koje Vam pripada po sili zakona, već mogućnost koja mora biti činjenično opravdana.

Kako se i navodi u članku 46. Zakona, jednokratna naknada može tijekom godine biti isplaćena samcu do maksimalnog iznosa od 2.500,00kn, a kućanstvu do iznosa od 3.500,00kn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *